KALI-ProFIn - firemní finance profesionálně

+420 727 960 827     kvprofin@gmail.com

Služby pro firmy

 • kompletní účetní servis
 • poradenská činnost
 • finanční management
 • zpracování výstupů, podkladů a analýz dle Vašich potřeb a požadavků
 • optimalizace nákladového hospodaření
 • průzkum trhů
 • swot analýza
 • projektový záměr
 • komunikace s úřady
 • personalistika, mzdové účetnictví
 • daňové přiznání

 

Poskytování služeb účetnictví

Pro každého klienta je zpracován návrh nejoptimálnější varianty vedení účetnictví tak, aby co možná nejlépe vyhovoval jeho potřebám a preferencím. Členění účetních operací, formu účetních výstupů a způsob komunikace je nastaven zcela dle individuálních klientských požadavků. Snahou je, aby naše spolupráce s klienty byla co nejplynulejší a zbytečně nezatěžovala chod společnosti klienta.

Pro zpracování účetnictví je používán účetní software Pohoda od společnosti Stormware.

Účetnictví "off-line" Klient odevzdává účetní doklady a dokumenty (dle domluvy jsou s klientem domluveny pravidelné intervaly, kdy odevzdává doklady), které jsou ve společnosti zpracovány a pro klienta jsou připraveny veškeré jím požadované výstupy. Ke klientovi chodí přímo jemu přiřazená účetní, což přináší výhodu ve vzájemné komunikaci, kdy lze přímo na místě při předávání dokladů vyjasnit okolnosti jednotlivých účetních případů, případně zodpovědět klientovi dotazy.

Součástí poskytovaných služeb účetnictví jsou zejména:

 • komplexní služby vedení podvojného účetnictví (vedení účetního deníku, hlavní knihy a další účetní dokumentace),
 • skladové účetnictví,
 • mzdové účetnictví,
 • zastupování klienta před úřady (pojišťovny, finanční úřad a další),
 • EET,
 • třídění a archivace dokladů,
 • online fakturace (tvorba faktur vydaných) dle požadavků klienta,
 • zpracování účetní závěrky,
 • daň z přidané hodnoty,
 • silniční daň a další.

Daňová evidence a poradenství Pro drobné podnikatele, živnostníky, poskytujeme rovněž služby vedení daňové evidence. Naším cílem je zejména zajistit klientovi přehlednost evidence pro zajištění správného výpočtu daňového základu a snadné orientaci klienta v jeho činnosti.

Personalistika a mzdová agenda Pro naše klienty nabízíme služby zpracování pracovní smlouvy, registrace na příslušné úřady, vč. vedení klasické mzdové agendy, výpočtů mezd a odeslání příkazů k úhradě na mzdy a s nimi spojené veškeré potřebné odvody. Samozřejmostí je také poradenství a konzultace v oblasti personální a mzdové legislativy, stejně jako nápomoc s výběrem optimální formy zaměstnaneckého poměru.

 

Finanční řízení pro podnikatele

Finanční řízení je na jedné straně specializovanou řídící činností, na druhou stranu je zdrojem informací a určitým regulátorem všech ostatních podnikových činností. Současné metody podnikání a konkurenční boj vyžadují, aby finanční manažer byl partnerem ostatních podnikových specialistů a poskytoval jim odbornou podporu při jejich rozhodování. Tím se mění požadavky na kvalifikaci finančních manažerů, kteří musí kromě legislativního rámce dobře znát problematiku daného podnikání. Se změnou role úzce souvisí informace pro řízení, jejichž zdrojem jsou podnikové finanční systémy. Tyto informace musí být navrženy a poskytovány tak, aby umožnily manažerům při jejich typických rozhodovacích situacích přijímat rozhodnutí, která vedou k dosažení finančních cílů společnosti. Mimo to musí finanční útvar připravit potřebné informace a analýzy pro specifická rozhodování, která mají obvykle dlouhodobý důsledek na výkonnost podniku.

Co je cílem zlepšování finančního řízení? Jako typické cíle pro jednotlivé složky finančního řízení se obvykle uvádí:

 • controlling,
 • účetnictví,
 • financování, včetně řízení cash-flow,
 • měření výkonnosti.

Měření výkonnosti může být součástí výkaznictví, ale vzhledem k jeho úzkému propojení s podnikovou strategií je zde zařazen jako samostatná kategorie finančního řízení.

Controlling přitom standardně zahrnuje následující činnosti:

 • plánování,
 • rozpočty a kalkulace,
 • manažerské účetnictví,
 • výkaznictví.

Co je výsledkem a jaké můžete očekávat přínosy? Výstupem projektů zlepšování finančního řízení jsou změny ve struktuře a obsahu informací pro vnitropodnikové řízení, změny metodiky a procesů, změny organizační struktury a implementace nových systémů. Přínosy lepšího finančního řízení lze hledat v celkovém zvýšení výkonnosti společnosti, a to jak úsporami nákladů, tak i růstem výnosů.

Proč využít externího konzultanta? Přes odlišnosti finančního řízení v různých oborech podnikání zde existuje značný prostor pro využití standardních, v praxi ověřených, postupů. Pokud konzultant má předchozí zkušenosti z jiných podniků, může ušetřit mnoho času a prostředků na vyvíjení již vyvinutého.

 

Projektové řízení

Podnikání v dnešních podmínkách vyžaduje neustále reagovat na změny vnějšího prostředí změnami ve struktuře a způsobu řízení firmy. Většina takových změn zasahuje do činnosti více než jednoho útvaru a v takové situaci je vhodné využít formu projektu. Projekt je jednorázové řešení nebo realizace složitější změny ve firmě, která má stanovené cíle, harmonogram a rozpočet. Při velmi rozsáhlých změnách lze definovat několik věcně souvisejících a paralelně probíhajících projektů, které jsou řízeny centrálně jako tzv. program. Projekty, či programy je nutno řídit odlišně od běžného řízení v hierarchických strukturách.

Proč je řízení projektů důležité a co je jeho předmětem? Každá změna ve způsobu řízení a chodu firmy představuje investici zdrojů firmy pro její provedení. Zdrojem je jednak čas vlastních zaměstnanců, ale také finanční prostředky do související technologie a do systémů, které budou nový stav podporovat. Důležitá je rovněž doba zavádění změny, protože představuje nestabilní stav, který je nutno co nejvíce zkrátit. Cílem řízení projektu/programu je minimalizovat čas a rozpočet projektu při dosažení jeho cílů.

Dalším důležitým rysem projektů je riziko jejich neúspěchu. Nedosažení stanovených cílů neznamená jen ztrátu vynaložených zdrojů, ale nedůvěru zaměstnanců vůči všem budoucím změnám (projektům). Řízení rizik projektu je proto důležitou součástí projektového řízení.

Projekt lze rozdělit do čtyř hlavních fází:

 1. zadání (definice) produkce,
 2. plánování projektů,
 3. realizace projektu,
 4. ukončení a vyhodnocení.

Co je výsledkem řízení projektů a jaké můžete očekávat přínosy? Výsledkem je konzistentní a úplný plán kroků, vedoucích k dosažení požadované změny, jeho časové a finanční ohodnocení. Dále soubor nástrojů pro monitorování skutečného stavu projektu a jeho porovnání proti plánu. Závěry z tohoto průběžného hodnocení jsou podkladem pro rozhodování vedoucích pracovníků o zásazích do způsobu realizace. Přínosy jsou zřejmé z definování projektového řízení, jsou to zejména:

 • dosažení cílů projektu s minimálními zdroji a v nejkratším čase,
 • minimalizace rizik, spojených s nedokončením projektu nbo s nedosažením jeho cílů.

Proč využít externího konzultanta? Jsou dvě typické situace, kdy je vhodné uvažovat o externím konzultantovi jako vedoucím projektu:

 1. firma nemá předchozí zkušenosti s řízením složitějších projektů a nemá k dispozici metodické nástroje pro řízení projektu,
 2. ve společnosti probíhá současně takový počet projektů, pro který není dostatek vlastních zkušených manažerů.

 

Podnikatelská strategie

Strategie podniku je jedním z nejdůležitějších dokumentů každého podniku, který stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a cesty, jak těchto cílů dosáhnout. Pod tímto pojmem lze vidět tři základní složky:

 1. poslání (mise) podniku,
 2. dlouhodéb cíle (vize),
 3. vlastní strategie.

Strategie v této struktuře musí být periodicky aktualizována tak, aby podnik dokázal reagovat na vlivy změn vnějšího prostředí (legislativa, zákazníci, dodavatelé apod.) a na kroky konkurence.

Proč je podnikatelská strategie důležitá? Tržní prostředí se vyznačuje intenzivní konkurencí, odstraňováním obchodních bariér, rychlým technologickým rozvojem a s tím související globalizací. Úspěšné podniky musí na tyto trendy reagovat neustálým aktivním vyhledáváním svých konkurenčních výhod a jejich efektivním využíváním. Tento proces, stejně jako jiné podnikové procesy, musí být formalizován, včetně jeho výstupu. Kompletní strategie představuje výsledek kreativní týmové činnosti, založené na validních informacích o trhu, na němž daný podnik působí.

Strategie podniku je důležitým dokumentem pro vnitřní řízení podniku. Podnikové cíle musí být převedeny na úroveň vnitropodnikových útvarů a musí být stanoveny konkrétní odpovědnosti za provedení změn, včetně propojení na motivaci jednotlivých pracovníků. Často je vodítkem pro vypracování dílčích strategií: obchodní, výrobní, technického rozvoje, personální, apod. Strategie se tak stává etalonem pro všechna důležitá rozhodnutí v podobě otázky: podporuje toto rozhodnutí dosažení dlouhodobých cílů, je v souladu s naší strategií?

V omezeném rozsahu je podnikatelská strategie určena i externím partnerům, zejména věřitelům a investorům, kteří se na jejím základě rozhodují o tom, zda do určitého podniku vloží své zdroje. Stále více je i předmětem zájmu zákazníků, kteří hledají dodavatele jakožto dlouhodobé partnery.

Jak vypracovat podnikatelskou strategii? Při zpracování podnikatelské strategie je důležitý postup, i konečný výsledek. Postup by měl být nastaven tak, aby:

 • strategie byla výstupem práce týmu, který bude v sobě spojovat všechny klíčové pracovníky podniku,
 • pracovní tým musí mít k dispozici co největší rozsah objektivních informací o trhu, na kterém se pohybuje. Tato podmínka bývá splněna pouze dlouhodobým, systematickcým sledováním konkrétně vybraných trendů,
 • prace v týmu musí být soupeřením myšlenek, nikoliv soupeřením podnikových útvarů.

Při zpracování strategie se používá řada osvědčených technik: metoda SWOT, metoda strategické mapy, technika strategických scénářů a další.

Schválená strategie musí být důsledně uvedena do podnikového života. Předpokladem k tomu je informování všech pracovníků o nejdůležitějších závěrech, které z ní vyplývají.

Co je výsledkem a jaké můžete očekávat přínosy? Výsledkem je podnikový dokument, který by měl sestávat z těchto částí:

 1. poslání podniku,
 2. dlouhodobé cíle společnosti - zvolení krititckých faktorů úspěchu, ze kterých je pak zvolen jeden nebo více klíčových indikátorů výkonnosti, 
 3. strategie dosažení dlouhodobých dílů - každého cíle je obvykle možno dosáhnout více postupy a proto by tato část strategie měla být výsledkem porovnání více alternativ a výběrem té nejvýhodnější,
 4. řízení rizik - analýza rizik by měla vést k identifikaci hlavních potenciálních rizik, jejich systematické minimalizaci a k sestavení plánu, jak bude podnik reagovat v situaci, kdy k neočekávanému stavu skutečně dojde.

Přínos správně zvolené podnikatelské strategie je zřejmý: společnost se vyvíjí směrem, který je pro ni nejlepší z hlediska dosažení dlouhodobé konkurenční schopnosti. To v praxi znamená, že návratnost kapitálu, vloženého do společnosti bude dlouhodobě vyšší, než je průměr v daném oboru podnikání. Tento přínos se realizuje zejména tím, že zaměstnanci firmy znají nejen podnikové, ale i útvarové a osobní cíle a svoji práci vykonávají tak, aby tyto cíle byly dosaženy.

Proč využít externého konzultanta? Vypracování podnikatelské strategie je jedním z hlavních úkolů vedení společnosti, resp. vlastníků. Oni nejlépe znají pozici společnosti, její zdroje a schopnosti stávající pozici zlepšovat. Musí být proto nositeli všech podstatných nápadů a myšlenek, jak podnik dále rozvíjet.

Vypracování strategie je však poměrně obtížný úkol, zahrnující problematiku tržní analýzy, projektového řízení, řízení změn, řízení rizik a dalších technik řízení. Zde je velmi rozsáhlý prostor pro podporu vedení externím konzultantem. Ten může být také zdrojem doplňujících informací o relevantním trhu a o důležitých odvětvových trendech.

 

Řízení hmotného majetku

Hmotný majetek vyžaduje vzhledem ke své hodnotě a dlouhodobosti využívání koncepční řízení, které se musí zabývat třemi složkami hospodaření s hmotným majetkem (HM):

 1. pořízení, obnva, rekonstrukce a likvidaci HM,
 2. provozování a údržba HM,
 3. hospodaření s materiálem, zdroje.

Proč je řízení hmotného majetku důležité a co je cílem zlepšení řízení HM? Hmotný majetek je ve většině společností průmyslu a služeb finančně významnou a dlouhodobou součástí aktiv. Jeho optimální využívání je proto základním předpokladem pro konkurenční schopnost podniku. V podnicích s velkou hodnotou HM je mnoho podnikových zdrojů vázáno v údržbě HM. Efektivnost řízení údržby tak představuje možnost optimalizace nákladů ve vztahu k rizikům, spojeným se selháním funkce HM.

V oblasti řízení HM je hlavním cílem nastavení procesů a vnitropodnikových vazeb, které jsou zárukou konzistentnosti rozhodování ve všech fázích životnosti HM. Tyto vazby jsou nejdůležitější mezi provozovatelem a udržovatelem HM, nákupem investic a materiálů pro údržbu a finančními útvary. K obvyklým projektům patří:

 • zavedení procesního řízení v oblasti správy HM,
 • posouzení a realizace outsourcingu správy HM (Facility Management),
 • metodika hodnocení projektů pořízení nového HM,
 • implementace integrovaného systému řízení HM (Asset Management),
 • řízení údržby jako podstatné složky HM nabízí celou řadu možností ke zlepšení,
 • strategie údržby a měření výkonností,
 • procesní řízení v údržbě,
 • optimalizace nákladů na údržbu v relaci k rizikům selhání (Reliability Centered Maintenance),
 • posouzení a realizace outsourcingu údržby,
 • implementace informačních systémů pro řízení údržby.

Co je výsledkem a jaké můžete očekávat přínosy? Výsledkem zlepšení řízení HM je změna pracovních postupů, organizačních struktur a zavádění informačních systémů podporujících rozhodování.

Za největší potenciální přínos zlepšení v řízení HM lze považovat změnu pohledu na náklady, spojené s pořízením, provozem a likvidací HM z izolovaného posuzování jednotlivých položek na komplexní pohled na zařízení po celou dobu jeho životnosti. Podobně v řízení údržby je nejúčinnější změnou nový přístup ke strategii údržby, společně formulované provozovatelem a udržovatelem HM. Dalším důležitým přínosem je optimalizace údržbářské metody v závislosti na rizicích a ztrátách, spojených s nefunkčností zařízení. Všechny tyto koncepční změny pak jsou zdrojem úspor nákladů a zvýšení provozuschopnosti HM.

Proč využít externího konzultanta? Vedoucí pracovníci údržby jsou někdy osobně svázáni se stávajícími procesy a metodami a nevidí nové možnosti ke zlepšení. Protože však jsou svými nadřízenými tlačeni do úspor nákladů, řeší to celkovým snižováním údržbářských výkonů. To může vést k nižší provozuschopnosti zařízení a ztrátám ve výrobě. Zkušený konzultant může tyto manažery vést k přeorganizování údržby a k realizaci vhodné strategie.

 

Audit řízení

Audit je ve svém tradičním významu používán pro sledování finanční výkonnosti firmy ve srovnání se standardy. Na základě auditu pak manažeři mohou stanovit nutné změny s cílem zvýšit výkonnost a omezit rizika společnosti. Mnoho světových společností začalo používat koncept auditu jako nástroj pro hodnocení výkonnosti klíčových částí systémů řízení. Tento typ auditu (audit řízení nebo nefinanční audit) má dva hlavní cíle:

 1. zjistit, zda ověřovaný systém odpovádá požadavkům nebo standardům, přičemž ty mohou být stanoveny interním rozhodnutím nebo to mohou být nejlepší postupy (best practices) v daném oboru podnikání;
 2. posoudit účinnost a hospodárnost systému při dosahování požadovaných standardů.

Proč a kdy může být audit řízení užitečný? Mezi situace, kdy je vhodné provést audit řízení, se řadí zejména tyto:

 • společnost nedosahuje výsledků, očekávaných vlastníky nebo managementem a příčiny tohoto stavu nelze jednoznačně identifikovat,
 • společnost působí v rychle se rozvíjejícím prostředí a tlak konkurence vyžaduje trvalé zlepšování způsobu řízení,
 • firma chce získat převahu nad konkurencí a být iniciátorem rozvoje oboru,
 • společnost chce koupit jinou firmu nebo s ní fúzovat a potřebuje zjistit budoucí rizika integrace, která nemohou být ověřena standardním due diligence.

Co lze auditovat? Auditovat lze prakticky cokoliv, co je součástí systému řízení firmy a je pro ni důležité. Při rozhodování o předmětu auditu by si vedení společnosti mělo odpovědět na tyto otázky:

 • Jaká je strategie společnosti? Které procesy jsou důležité pro dosažení strategie?
 • Které procsy jsou důležité v naší strategii vůči konkurenci? Ve kterém z nich zaostáváme vůči standardům v našem oboru podnikání?
 • Které procesy jsou důležité pro naše zákazníky nyní a za pět let?
 • Které procesy mohou zmařit nebo zbrzdit integraci společností?

V praxi se obvykle vyskytují audity těchto oblastí řízení:

 • audit strategie,
 • audit finančního řízení,
 • audit logistiky,
 • audit řízení aktiv,
 • audit technologie,
 • audit informačních systémů,
 • audit spokojenosti zákazníků,
 • audit produktivity,
 • audit firemní identity,
 • audit firemní kultury,
 • audit schopnosti vést.

Co je výsledkem auditu řízení a jaké přínosy můžete od auditu očekávat? Výsledkem je zpráva pro vedení společnosti (vlastníky), která popisuje zjištěná fakta a porovnává je s definovanými standardy. Je to nástroj manažerů pro zlepšení výkonnosti, ale není schopen zvýšit výkonnost sám od sebe. Výsledkem auditu nejsou priority příležitostí ke zlepšení a proto rozhodnutí co je potřeba podniknout, v jakém pořadí a jaké zdroje dalším krokům přiřadit, je výhradně rozhodnutím manažerů.

Audit řízení nemůže ani mobilizovat pracovníky k realizaci určité akce. Audit by neměl být zaměřen na nedostatky jednotlivců a použit tedy jako zbraň proti nim. A konečně by neměl být využíván jako podpůrný argument pro nevhodné projekty.

Audit řízení může pomoci vedoucím pracovníkům ve složitém podnikatelském prostředí:

 • zvýšit konkurenční schopnost firmy,
 • přenést cíle společnosti na nižší úrovně řízení, zejména v situacích, kdy se na tyto úrovně řízení přenáší vyšší odpovědnost,
 • pochopit procesy ve své firmě a postupně odstraňovat bariéry řízení po útvarech,
 • vštěpovat pracovníkům správné postupy a stále je zdůrazňovat,
 • prosadit filozofii trvalých změn jako prostředku zvyšování podnikatelské výkonnosti.

Proč využít externího konzultanta? Audity řízení jako metodu trvalého zlepšování řízení lze provádět výhradně s využitím vlastních zdrojů. Pro každou auditovanou oblast se sestaví tým vlastních zaměstnanců, kteří audit uskuteční. Nicméně zapojení externích konzultantů přináší určité výhody, zejména:

 • poskytnutí metodiky auditu a předchozích zkušeností,
 • nezávislý pohled, nezatížený historií společnosti a vztahy s ostatními pracovníky,
 • dodatečnou kapacitu vedle vlastních zaměstnanců, kteří mají své další pracovní povinnosti.