KALI-ProFIn - firemní finance profesionálně

+420 727 960 827     kvprofin@gmail.com

Studie, Analýzy

KALI-ProFin nabízí zpracování odborných posudků a analýz, zejména v následujících oblastech:

 • finanční analýza společnosti – pomůžeme Vám zjistit, v jakém stavu se nyní Vaše společnost nachází, jaká je rentabilita, nákladovost, v čem má Vaše společnost rezervy a v neposlední řadě poskytneme doporučení pro budoucí vývoj.
 • SWOT analýza – s ohledem na zaměření Vaší společnosti Vám pomůžeme najít silné a slabé stránky v návaznosti na stav trhu a odvodíme příležitosti pro budoucí rozvoj vč. vytipování možných hrozeb.
 • průzkum trhu – pomáháme Vám již při založení společnosti, proto nabízíme zpracování průzkumu trhu, díky kterému Vám pomůžeme připravit optimální projektový záměr
 • optimalizace nákladů – nabízíme analýzu nákladového hospodaření s cílem vytipování oblastí pro zvýšení efektivity hospodaření
 • projektový záměr – komplexní zpracování projektového záměru pro založení Vašeho podnikání. Součástí je analýza trhu, plán příjmů a výdajů, vč. plánu cash-flow

 

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (feasibility study) je ověření reálnosti určitého podnikatelského záměru. Záměr může mít různou podobu: pořízení investičního majetku, vstup na nový trh, uvedení nového produktu na trh apod.

Proč je studie proveditenosti důležitá a co jej jejím předmětem? Podnikatelské záměry jsou většinou spojeny s vynaložením větších, či menších finančních zdrojů na jeho realizaci. Každý záměr je přitom spojen s rizikem, že se nesplní předpoklady, s nimiž záměr počítal. Proto je velmi důležité pečlivě prověřit všechny použité předpoklady a kvantifikovat rizika neúspěchu. Studie proveditelnosti je požadována téměř vždy v případě použití cizích zdrojů (úvěr, rizikový kapitál).

Studie proveditelnosti vychází z toho, že je zpracován podnikatelský záměr a že obsahuje všechny výchozí informace a propočet prokazující dosažení požadovaných cílů (návratnosti vložených zdrojů). Studie proveditelnosti pak představuje určitý ověřovací instrument použitých informací a propočtů.

Předpokládá se, že studie proveditelnosti využije různých zdrojů informací, aby byly eliminovány subjektivní prameny. Z takto získaných informací se použije nejpravděpodobnější údaj, který vstupuje do výpočtů návratnosti. Výsledkem je konkurenční propočet, který buď potvrdí původní kalkulaci nebo poskytne odlišný výsledek. Součástí studie je také analýza citlivosti, která ověřuje vliv odchylky nejdůležitějších předpokladů na konečný výsledek.

Co je výsledkem studie proveditelnosti a jaké můžete očekávat přínosy? Výsledkem je písemná zpráva, která shrnuje poznatky z ověření vstupních informací a část výpočtů, která má obvykle podobu prognózy účetní závěrky na zvolené období (typicky pět až deset let) nebo výpočtu návratnosti investice (ROI). Písemná zpráva je strukturovaná obvykle do těchto oblastí (podle typu záměru):

 • cíle podnikatelského záměru,
 • hodnocení navrhované technologie (kapacita, technická úroveň, dodavatel),
 • posouzení navrhovaných termínů,
 • analýza jednorázových nákladů (ceny a dostupnost surovin, materiálů, energií a služeb, osobní náklady, opravy a údržba, atd.),
 • předpokládaní odběratelé, posouzení distribučních kanálů, náklady na prodej a marketing,
 • posouzení vlivu na životní prostředí,
 • analýza podmínek na relevantním trhu (poptávka, konkurence, ceny),
 • posouzení lokality, reálnost obdržení všech povolení od státních a místních institucí,
 • součástná pozice firmy a soulad záměru se strategií firmy.

Studie proveditelnosti snižuje rizika přijetí záměru, který je založen na příliš optimistických předpokladech. Dojde-li na jejím základě ke korekci záměru (nerealizace, změna parametrů), může tak přispět k úspoře prostředků, které by byly vynaloženy bez požadované návratnosti. V případě financování z cizích zdrojů je kvalitní studie proveditelnosti předpokladem pro jejich získání.

Proč využít externího konzultanta? Ve studiích proveditelnosti má externí konzultant velkou výhodu ve své nezávislosti. Není nijak zainteresován na tom, zda se záměr uskuteční, či nikoliv a jeho práce je tak založena jen na jeho odborných znalostech a úsudku. Obvykle má také přístup k většímu počtu nezávislých informačních zdrojů.

 

Analýzy

Makroekonomické analýzy - analýza všech zemí, kdy firma např. plánuje obchodovat se zahraničím (nezbytná znalost makroekonomického prostředí dané země).

Analýza zahrnuje:

 • základní demografické údaje o dané zemi;
 • základní ekonomické údaje/ výkonnost dané země;
 • dańové prostředí;
 • legislativní prostředí;
 • celní otázky ČR ve vztahu k dané zemi;
 • platební bilance ČR vůči dané zemi;
 • další specifika dané země;
 • další.

Odvětvové analýzy - analýza odvětví např. pro firmy plánující vstoupit na určitý trh.

Analýza zahrnuje:

 • analýzu konkurence, vč. definování největších konkurentů a procentuálního rozložení trhu,
 • analýza produkce odvětví - výkonnost odvětví v čase,
 • průzkum celkové elasticity poptávky,
 • cenový průzkum odvětví/ konkurence - cenová kalkulace odvozená od situace odvětví.

Cenové kalkulace - nastavení cen zaváděných výrobků pro nově vznikající firmy.

Analýza zahrnuje:

 • průzkum trhu a cenová kalkulace odvozená z cen z trhu,
 • nákladová cenová kalkulace.

Analýza hodpodaření společnosti/ finanční analýza - "audit" hospodaření pro již fungující společnosti.

Analýza obsahuje:

 • hodnocení pomocí základních ukazatelů finanční analýzy,
 • hodnocení cash-flow, zadluženosti a ziskovosti,
 • bonitní a bankrotní modely,
 • hodnocení odvětví,
 • hodnocení EVA,
 • hodnocení výkonnosti firmy ve vztahu k odvětví (analýza konkurence),
 • SWOT analýza.

Projektový záměr - komplexní služba pro ty, kteří plánují založit firmu a neví, jak na to.

Záměr obsahuje:

 • makroekonomickou analýzu (viz výše),
 • odvětvovou analýzu (viz výše),
 • cenovou kalkulaci (viz výše),
 • návod/ pomoc při jednání s úřady (např. kde se registrovat, jak založit živnost či s.r.o., registrace plátce daně, a další),
 • možnost zastupování při jednání s úřady,
 • výběr vhodných prostor pro podnikání (analýza trhu),
 • personální otázka (registrace zaměstnavatele, a další),
 • BOZP,
 • návrh cen účetních služeb.